Saturday Shabbat, September 9


9AM Family Shabbat
10AM Torah Service